Prijava / Registracija

Opći uslovi poslovanja Hisense web shop

Prodavač

Naziv: "Gorenje Commerce" d.o.o. Sarajevo,

Adresa: Kamenolom br.11 71215 Blažuj, Sarajevo

Telefon: 00387 33 755 666

Fax: 00387 33 755 669

E-mail: office@gorenje.ba i webshop.ba@gorenje.com

Općinski sud u Sarajevu: 65-01-0404-11

ID broj: 4200100960005

PDV broj: 200100960005

Broj računa i naziv banke:

1610000018110008 Raiffeisen Bank d.d., Sarajevo

1322602020002812 NLB Banka, Sarajevo

Kontakti Hisense web shop:
E-mail: webshop.ba@gorenje.com
Mobilni/Viber broj: 061 53 73 73
Telefonski broj: +387 33 755 677 i +387 33 755 630

Radno vrijeme:
PONEDJELJAK - PETAK od 09:00 do 17:00 sati

 • Subota i nedelja su neradni dan
 • U dane državnih praznika se ne radi


Namjera Prodavača

Namjera Prodavača je da svim korisnicima internet stranice pod jednakim uslovima, bez diskriminacije i pod ovim Općim pravilima i uslovima prodaje ponudi:

 • kupovinu ispravnih i sigurnih proizvoda u originalnoj ambalaži putem interneta, sa detaljnim uputstvima i objašnjenjima te upoznavanjem kupca sa svojstvima robe na njegov zahtjev;
 • besplatnu dostavu na području BiH za proizvode vrijednosti od 51,00 KM sa PDV-om, u originalnoj ambalaži do ulaza u stambeni ili poslovni objekat na ugovorenoj adresi ili u stambeni ili poslovni objekat ili drugu ugovorenu adresu (zavisno od vrste dostave i adrese isporuke), u ugovorenom roku, ugovorenog kvaliteta, u ugovorenoj količini zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom: (deklaracija, uputstvo za upotrebu i rukovanje proizvodom, garantni list i garantna izjava, spisak ovlaštenih servisa)
 • uslugu servisiranja kupljenih proizvoda u garantnom i vangarantnom roku

Ako Prodavač pojedinim grupama ponudi posebne uslove (porodilje, mladenci, invalidi, penzioneri i dr.), ti uslovi će biti jasno istaknuti.


Kupac

Kupac proizvoda je svako punoljetno i poslovno sposobno fizičko lice koje kupuje ponuđene proizvode za svoje lične potrebe i za potrebe svog domaćinstva ili pravno lice koje kupuje proizvode isključivo za svoje vlastite potrebe (aparati za domaćinstvo).

Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili staratelji. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili staratelja. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavač ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupac koji ne prihvata ove Opće uslove poslovanja i nadležnost suda u Sarajevu, treba da se suzdrži od kupovine putem Hisense web shop-a i proizvode kupi u klasičnim prodavnicama „Gorenje Commerce“ d.o.o. Sarajevo prema Uslovima prodaje tih prodavnica:

 • Hisense / Gorenje Studio Malta Malta br. 29.,Sarajevo
 • Hisense / Gorenje Studio Tuzla Albina Herljevića 19., Tuzla
 • Hisense / Gorenje Studio Mostar Trg Ivana Krndelja 36, Mostar
 • Hisense / Gorenje Studio Banja Luka Jovana Dučića 25. Banja Luka
 • Prodavnica „Blažuj“ Kamenolom 11., Blažuj
 • Prodavnica „Zenica“ Mehmedalije Tarabara bb, Zenica

Ravnopravnost polova

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovim Općim uslovima poslovanja za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba pola jedakopravno i bez diskriminacije.

Pravo na izbor jezika i pisma / ravnopravnost jezika i pisama

Kupac ima pravo da se koristi jednim od jezika i jednim od pisama u službenoj upotrebi u BiH jednako kao i Prodavač.


Predmet, sadržaj i izmjena Općih uslova poslovanja

Ovi Opći uslovi poslovanja dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće preuzeti, ponovno koristiti i reproducirati.

Općim uslovima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavača vezano uz uslove i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uslove, rok i načine plaćanja, uslove garancije za ispravnost prodatog proizvoda (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na Proizvod(e) i usluge Prodavača, dostavu Proizvoda, pravo na odustanak od ugovora, raskid ugovora, zaštitu ličnih i drugih podataka, mjerodavno pravo i nadležnost suda u Sarajevu i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Hisense web shop-a.

Opći uslovi poslovanja Hisense web shop-a čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavača i Kupca ovim putem.

Prodavač je ovlašten u skladu sa svojom poslovnom politikom i bez prethodne obavijesti izmijeniti sadržaj Općih uslova, prodajni asortiman proizvoda, maloprodajne cijene i druge podatke vezane uz web shop.

Prodavač zbog prirode pristupa internet stranicama nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na uređajima i/ili vezano uz uređaje Kupaca kojima se pristupa Web shop-u, kao niti u slučaju nemogućnosti korištenja Web shop-a od strane Kupca, zbog razloga na koje Prodavač ne može uticati.

Oslobađanje Prodavača od odgovornosti u slučaju promjene podataka

Prodavač se svojim najboljim naporima trudi osigurati tačnost i ažurnost podataka objavljenih na internet stranicama. Uprkos tome karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena mogu se promijeniti tako brzo da Prodavač ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internet stranicama.

U tom slučaju Prodavač će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Sve fotografije proizvoda na Hisense web shop-u su simbolične.

Autorska, vlasnička i druga srodna prava, pravo na žig

“Gorenje Commerce” d.o.o. Sarajevo ovlašteno je za upotrebu žiga Hisense i objavljenih sadržaja na internet stranici ba.hisense.com i pripadaju mu autorska i eventualno druga srodna prava na svim sadržajima (tekstovima, slikama, fotografijama, skicama, nacrtima, audio-video snimkama, itd....) objavljenim na internet stranici ba.hisense.com i njenim izvedenicama/pod-stranicama. Zabranjeno je svako reproduciranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, prerađivanje ili širenje tih sadržaja u komercijalne svrhe. Sadržaji objavljeni na navedenim internetskim stranicama mogu se reproducirati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju sačuvati sva navedena upozorenja o ovlaštenjima, autorskim i drugim srodnim pravima.

Upotreba kolačića (cookies) na internetskim stranicama i društvenim mrežama „Gorenje Commerce” d.o.o. Sarajevo

“Gorenje Commerce” d.o.o. Sarajevo može koristiti kolačiće (tzv. Cookies) za prikupljanje i obrađivanje podataka korisnika. Ti se podaci koriste u svrhu prikupljanja skupnih statističkih podataka o korisnicima, te datumu i vremenu njihovog pristupa internetskim i društvenim stranicama. U slučaju da podaci prikupljeni putem kolačića predstavljaju lične podatke korisnika, na iste se primjenjuju sva pravila predviđena za zaštitu ličnih podataka kupaca i korisnika internet stranica “Gorenje Commerce” d.o.o. Sarajevo i društvenih mreža. Više o upotrebi kolačića pročitajte OVDJE.

Poveznice na internet stranice ili društvene mreže trećih osoba

Internet stranice i društvene mreže “Gorenje Commerce” d.o.o. Sarajevo mogu uključivati poveznice (tzv. link) na internet stranice ili društvene mreže trećih osoba. Zbog prirode globalne mreže “Gorenje Commerce” d.o.o. Sarajevo garantuje zaštitu ličnih podataka u skladu sa gore navedenim pravilima isključivo za internet stanice i društvene mreže kojima upravlja, a ne i za treća lica.

Komunikacija

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavača i Kupca obavlja se putem e-pošte ili telefonskim putem čiji broj Kupac unosi prilikom procesa registracije.

Obavijesti o mjesečnim akcijama i reklamne elektronske poruke koje Prodavač šalje Kupcu moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke. Prodavač mora biti jasno vidljiv. Prodavač će bezuvjetno poštovati želju Kupca ili Korisnika da ne prima reklamne poruke i obavijesti o mjesečnim akcijama.

Prilikom registracije svaki Kupac ili Korisnik se automatski prijavljuje na newsletter. Moguće je opozvati prijem newslettera na način da kada se primi prvi newsletter kliknete na link – odjava s newslettera. Ako postoji problem s odjavom, kontaktirajte “Gorenje Commerce” d.o.o. Sarajevo na mail naveden u podacima o Prodavaču.

Oznake dostupnosti na proizvodu

"Dodaj u korpu" znači da je proizvod moguće naručiti putem Hisense web shop-a pod ovim Općim uslovima prodaje.

“Pronađite prodajno mjesto” znači da proizvod trenutno nije raspoloživ u dovoljnim količinama, na upit možemo provjeriti raspoloživost i/ili napraviti rezervaciju.

Proces kupovine započinje dodavanjem aparata u korpu, urednom registracijom kupca, izjavom kupca da je Opće uslove poslovanja pročitao, razumio i da ih prihvata.

Registracija kupca

Registracija Kupca podrazumijeva registraciju e-mail adrese i ličnih podataka: ime i prezime, adresa, poštanski broj i grad, broj telefona i (ili) mobitela, a za pravna lica naziv i adresa, poštanski broj i grad, broj telefona i (ili) mobitela, ID broj, PDV broj, transakcijski računi u bankama. Sva dalja komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavača i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskim putem. Kupci su dužni dati tačne, važeće i potpune lične podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavača da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.

Zaštita ličnih podataka kupaca i korisnika internet stranica i društvenih mreža “Gorenje Commerce” d.o.o. Sarajevo

Lični podaci Kupaca proizvoda i usluga i korisnika internetske stranice ba.hisense.com, kao i korisnika društvenih mreža Facebook Hisense BiH i sl., koje su upravljane od strane “Gorenja Commerce” d.o.o. Sarajevo zaštićeni su i čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o zaštiti potrošača i dr. pozitivnim propisima, i ne mogu se saopštavati trećim licima ni licima unutar grupe Hisense Gorenje Europa. Tako prikupljeni lični podaci će biti upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koje se pružaju. Lični podaci mogu biti upotrijebljeni i za informiranje korisnika o ponudama proizvoda i druge slične marketinške ili promotivne komunikacije. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim uposlenicima i onima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Korisnik ima pravo na dopunu, izmjenu ili brisanje ličnih podataka, kao i usprotiviti se obradi ličnih podataka u svrhu promotivnih i marketinških aktivnosti na mail office@gorenje.ba . Korisnik garantuje da su podaci koje je naveo tačni, potpuni i istiniti te korištenjem internetskih stranica i društvenih mreža “Gorenje Commerce” d.o.o. Sarajevo potvrđuje da je saglasan sa upotrebom njegovih ličnih podataka na način i u svrhu kako je to gore navedeno.

Narudžba

Kupac bira najmanje jedan proizvod, ubaci ga u korpu i pošalje narudžbu. Proizvod se naručuje i prodaje pod njegovim imenom, karakteristikama i upotrebnim vrijednostima, sa jasnim i detaljnim uputstvima za upotrebu, po istaknutim cijenama i troškovima sa uključenim porezima i pod ovim Općim uslovima poslovanja.

Potvrda isporuke narudžbe od strane

Prodavač će Kupcu potvrditi isporuku narudžbe ukoliko je proizvod na lageru najkasnije u roku od dva radna dana ukoliko se sa Kupcem drugačije ne dogovori. Ukoliko proizvod nije na lageru Prodavač će u istom roku od dva dana odbiti narudžbu, ukoliko se sa Kupcem drugačije ne dogovori.

Cijene

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u konvertibilnim markama (KM) te sadrže PDV. “Gorenje Commerce” d.o.o. Sarajevo, zadržava pravo izmjene maloprodajnih cijena u svakom trenutku. Maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe. Proizvodi na rasprodaji su vidno označeni cijenom prije i cijenom nakon sniženja. Najveći procenat sniženja cijena iznosi najmanje 1/5 vrijednosti svih proizvoda na rasprodaji.

Akcije, uslovi i trajanje

Vrijeme trajanja i uslovi akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

Rok plaćanja

Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 8 (osam) dana od dana kada Kupac dobije predračun, osim u slučaju plaćanja po pouzeću. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavač i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavača i ista se briše iz sistema.


Način plaćanja

 1. Način i sigurnost plaćanja po pouzeću: Plaćanje pouzećem Vam omogućava da platite robu prilikom preuzimanja, direktno Dostavljaču robe koji Vam uručuje proizvod(e) sa pratećom dokumentacijom te original fiskalni račun. Plaćanje se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM).
 2. Virmanom po predračunu: Ova opcija vam omogućava da izvršite plaćanje elektronskim putem ili tradicionalnim popunjavanjem naloga u banci ili pošti. U ovom slučaju obavezno morate da navedete u polje „svrha uplate“ broj predračuna po kojem vršite plaćanje. Po prijemu sredstava na naš poslovni račun započinjemo sa obradom vaše narudžbe. Kako se datumi izrade narudžbe i prijema uplate mogu razlikovati, moguće je da rok isporuke bude promijenjen u odnosu na datum narudžbe.
 3. Plaćanje karticama:
  a. JEDNOKRATNO PLAĆENJE: MasterCard, Maestro, Visa.
  b. PLAĆENJE NA RATE Visa CLASSIC, MasterCard/Visa revolving i Zlatna Visa kartica UniCredit Bank d.d. - do 12 rata na sve proizvode

Plaćanje od strane lica koje nije kupac robe:

Plaćanje na opisani način u ime, za račun i uz saglasnost Kupca, mogu izvršiti i treća lica isključivo u svojstvu platioca proizvoda i bez ikakvog uticaja na sadržaj kupoproprodajnog ugovora i ugovorenu isporuku proizvoda Kupcu.


Sigurnost plaćanja

Platne kartice

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom TLS enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa. Time je omogućen siguran prenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i finansijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa. Monri Payment Gateway je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Rok isporuke

Rok isporuke iznosi do najviše tri (3) radna dana od dana potvrde isporuke narudžbe. Izuzetno, rok se može saglasno produžiti u slučaju da nema proizvoda na lageru ili u slučaju događaja koji Prodavač nije mogao predvidjeti niti spriječiti. Rok isporuke za narudžbe za koje je Kupac odabrao način plaćanja putem predračuna, počinje da teče od dana uplaćenih sredstava po predračunu. U slučaju da Prodavač iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti proizvod(e), dužan je odmah o tome informisati Kupca i vratiti mu novac u roku od 15 (petnaest) dana od dana slanja obavijesti o nemogućnosti isporuke.

Dostava

 1. Dostava se vrši isključivo na području Bosne i Hercegovine.
 2. Dostava je besplatna za naručene proizvode vrijednosti od 51,00 KM sa PDV-om. Za proizvode vrijednosti do 50,00 KM sa PDV-om dostava se naplaćuje u visini 7,76 KM sa PDV-om + varijabilni DGL (stopa dodatka na gorivo). Stopa DGL-a uslovljena je tržišnim uslovima i definiše je ugovorni partner „Euro Express“ d.o.o. Banja Luka koji vrši naplatu dostave prilikom dostave proizvoda. Za dodatne informacije možete se obratiti putem mail-a webshop.ba@gorenje.com ili telefonski 061 53 73 73.
 3. Dostava se vrši isključivo radnim danom putem ugovornih partnera Prodavača „Euro Express“ d.o.o. Jovana Dučića 23a, Banja Luka ili “Intereuropa RTC“ d.d. Halilovići br. 12., 71000 Sarajevo.
 4. Dostava posredstvom ugovornog partnera “Euro Express” se vrši do ulaza u stambeni objekat, kuću ili zgradu, odnosno poslovni objekat na ugovorenoj adresi koju kupac navede u narudžbi a do koje je moguće doći sa javno prometne površine prevoznim sredstvom (kamion,kombi). Ukoliko nije moguće pristupiti do naznačene adrese, dostava će se izvršiti do najbližeg istovarnog mjesta koji je prethodno dogovoren sa Kupcem. Dostava ne uključuje unos proizvoda u stambene i poslovne prostore.
 5. Dostava posredstvom ugovornog partnera “Intereuropa RTC” uključuje unos u objekat, kuću ili zgradu, odnosno poslovni objekat na ugovornoj adresi koju kupac navede u narudžbi a do koje je moguće doći sa javno prometne površine prevoznim sredstvom (kamion,kombi). Ukoliko nije moguće pristupiti do naznačene adrese, dostava će se izvršiti do najbližeg istovarnog mjesta koji je prethodno dogovoren sa Kupcem. Dostava posredstvom “Intereuropa RTC” moguća je isključivo na adrese koje se nalaze do 30km od Gorenje Studija Sarajevo, Tuzla i Zenica uz uslov da je roba plaćena virmanom po predračunu ili kartično.
 6. Dostava ne uključuje uslugu montaže i stavljanja u upotrebu proizvoda. Za stavljanje proizvoda u upotrebu, što nije uključeno u cijenu proizvoda, obratite se Prodavaču na jedinstveni broj telefona 033 755 662 (Pozivni centar) ili ovlaštenom servisu KONTAKT - Hisense.
 7. Kupac se obavještava o tačnom datumu dostave.
 8. Na sam dan dogovorene dostave, Kupca će kontaktirati Dostavljača radi najave dolaska.

Primopredaja proizvoda i original fiskalnog računa

Primopredaja proizvoda se vrši u ugovorenom terminu, na ugovorenoj adresi potpisivanjem otpremnice i tom prilikom Kupac preuzima proizvod sa svom pratećom dokumentacijom (deklaracija, garantni list sa spiskom ovlaštenih servisa, uputstvo za upotrebu). Tom prilikom Kupac preuzima i original fiskalni račun. Kupac je dužan pregledati proizvod i ne preuzimati ga u slučaju oštećenja ambalaže, u suprotnom, se smatra da je proizvod preuzet neoštećen sa neoštećenom ambalažom.

Ugovor, mjesto i datum zaključenja ugovora

Ugovor je zaključen u Sarajevu, na dan kada Kupac zaprimi potvrdu narudžbe u skladu sa ovim Općim uslovima poslovanja.

Trajanje ugovora

Ugovor zaključen između Prodavača i Kupca je jednokratan i prestaje ispunjenjem ugovora, odustajanjem od ugovora, ili raskidom ugovora u cjelosti ili djelimično.

Ispunjenje ugovora

Ugovor se smatra ispunjenim urednom isporukom proizvoda i plaćanjem cijene za isporučeni proizvod pod ugovorenim uslovima.

Pravo Kupca na odustajanje od kupovine - ugovora

Kupac ima pravo da u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema kupljenog proizvoda bez ikakvog obrazloženja ili razloga odustane od ugovora pisanom izjavom. Pisana Izjava treba da sadrži ime i prezime kupca, adresu, broj telefona, e-mail i podatke o preuzetom proizvodu. Pisana Izjava se dostavlja Prodavaču elektronskom poštom, faksom ili poštom na adresu Prodavača. Obaveza Kupca je da Prodavaču u svojoj oragnizaciji i o svom trošku vrati proizvod koji mu je isporučen u originalnoj ambalaži i u nepromijenjenom stanju, uz originalni fiskalni račun i prateću dokumentaciju.

Povrat novca u slučaju odustanka kupca od ugovora

U slučaju odustanka Kupca od narudžbe Prodavač je dužan Kupcu vratiti novac, odmah a najkasnije u roku do 15 (petnaest) dana od dana prijema pisanog obavještenja od Kupca da odustaje od ugovora. Ovo podrazumijeva da je kupac vratio proizvod na adresu Prodavača u nepromijenjenom stanju i u originalnoj ambalaži unutar roka od 15 (petnaest) dana za povrat proizvoda. Prodavač nije dužan vratiti novac za dostavu naručenog(ih) proizvoda na adresu Kupca za proizvod(e) vrijednosti do 50,00 KM sa PDV-om a za koje ugovorni partner "Euro Express" d.o.o. Banja Luka naplaćuje dostavu po pouzeću.Povrat novca za narudžbe plaćene gotovinski, pouzećem, vrši se na bankovni račun koji dostavi Kupac u pisanom obavještenju. Povrat novca za narudžbe plaćene karticom vrši se isključino na bankovni račun sa kojeg je i izvršeno plaćanje.

Raskid ugovora zbog neispunjenja

Kupac ima pravo na raskid ugovora u slučaju neispunjenja ugovora od strane prodavača:

 • Proizvod nije isporučen u ugovorenom roku
 • Proizvod nema ugovorena svojstva i odlike, ne odgovara naručenom modelu ili specifikaciji pod uslovom,
 • da je odmah a najkasnije u zakonskom roku od 8 (osam) dana dostavio reklamaciju Prodavaču
 • da je ostavio Prodavaču naknadni rok za ispunjenje ugovoraNapomena: fotografije ne označavaju proizvode i date su samo kao ilustracija.

Raskid ugovora zbog djelimičnog nedostatka

Kupac ne može raskinuti ugovor niti mogu nastupiti posljedice raskida ugovora (vraćanje proizvoda i vraćanje cijene) ukoliko je nedostatak neznatan ili ako samo dio isporučenog proizvoda ima nedostatak.Kupac može raskinuti ugovor i u slučaju djelimičnog nedostatka na proizvodu pod uslovom da je Prodavača obavijestio o djelimičnom nedostatku i da mu je ostavio primjeren rok za uklanjanje nedostataka, osim ako iz okolnosti konkretnog slučaja očigledno proizilazi da Prodavač neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, ili ako je Prodavač izjavio da neće ispuniti ugovor.

Raskid ugovora po zakonu

Ugovor se raskida po samom zakonu, ako Prodavač ne ispuni ugovor u cjelosti ili djelimično ni u naknadno ostavljenom roku, osim ako kupac bez odlaganja izjavi da ugovor održava na snazi.


Garancija za ispravno funkcionisanje proizvoda (Garancija)

Svi proizvodi koji su u prodaji u Hisense web shop-u imaju garanciju uvoznika, odnosno proizvođača te osiguran servis u garantnom roku i izvan garantnog roka, kao i odgovarajuće rezervne dijelove u Bosni i Hercegovini.

Za ostvarivanje prava iz garantne/jamstvene izjave Kupci se mogu obratiti prodavaču na jedinstveni broj telefona za cijelu Bosnu i Hercegovinu, 033 755 662 (Pozivni centar).

Uslovi garancije/ jamstva navedeni su u u Garantnom/Jamstvenom listu, koji je priložen svakom proizvodu. Više o garanciji/jamstvu za ispravnost Proizvoda robne marke Hisense saznajte ovdje.


Prigovor/Reklamacije

Kupac je dužan pregledati preuzeti proizvod i o nedostacima odmah a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja obavijestiti Prodavača u pisanoj formi putem e- maila ili poštom, jer se u suprotnom smatra da je primio proizvod bez vidljivih nedostataka.

Ukoliko proizvod ima oštećenu ambalažu

Ne preuzimati ga od Dostavljača jer se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

Ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja

Kupac treba najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja proizvoda obavijestiti Prodavača o vidljivim mehaničkim nedostacima proizvoda (npr. slomljeni ili nedostajući dio, oštećenja u obliku ogrebotina, pukotina, napuknuća i sl.).

Ukoliko proizvod nema oštećenja ambalaže ni vidljivih oštećenja

Kupac treba pregledati proizvod radi utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda, i o eventualnim nedostacima obavijestiti Prodavača najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja proizvoda u pisanoj formi putem e- maila ili poštom.

Ukoliko Kupac naknadno otkrije skriveni nedostatak a najkasnije u garantnom roku koji teče od dana preuzimanja proizvoda, potrebno je da u pisanoj formi podnese zahtjev za otklanjanje nedostataka na proizvodu. Skriveni nedostaci su nedostaci koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda. U prigovoru će Kupac istaći i određeni Zahtjev prema Prodavaču: za zamjenu proizvoda drugim ispravnim proizvodom, za servisiranje/popravak proizvoda ili za povrat cijene.

Obrazac reklamacije

Odgovor prodavača na prigovor/reklamaciju

Prodavač je dužan dostaviti odgovor Kupcu u pisanoj formi u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije/zahtjeva. Ako je reklamacija i zahtjev Kupca za otklanjanje nedostataka opravdan, Prodavač će bez odgađanja udovoljiti zahtjevu Kupca. Ako Prodavač osporava nedostatak u odgovoru će navesti razloge zbog kojih zahtjev nije opravdan. Ako Prodavač osporava nedostatak, a Kupac ne odustaje od svog zahtjeva, stručno mišljenje o opravdanosti zahtjeva daje ovlašteni sudski vještak ili nadležni institut u Bosni i Hercegovini. Ako se vještačenjem dokaže nedostatak na proizvodu ili usluzi, troškove vještačenja snosi Prodavač, u suprotnom su teret Kupca.

Odgovornost za proizvod

Prodavač ima svojstvo proizvođača i odgovoran je za štetu uzrokovanu greškom na proizvodu u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi u Bosni i Hercegovini.

Mjerodavno pravo i nadležni sud

Ovi Opći uslovi sačinjeni su u skladu sa trgovačkim propisima i Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o obligacionim odnosima i drugim propisima Bosne i Hercegovine. Prodavač i Kupac će nastojati sve sporove rješavati sporazumno a ako u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnosti suda u Sarajevu u ovoj elektronskoj formi.

BACK TO TOP